Проекти

Предложение за решаване на проблема с нанесени частни имоти под уличната регулация

Целта на настоящото становище е да се направи преглед на последиците на действащи понастоящем подробни устройствени планове, одобрени по реда на стария режим – този на ЗТСУ (отм.),  и да се даде отговор на въпроса – в кои случаи общината е придобила собствеността върху имоти или части от тях, отредени за обекти, публична собственост – улици, булеварди и площади.

Предложения от НАСП за промени в ЗУТ и Наредба 7

Част от предложенията включват: Редакция на Чл 32 ( 1 ) по следния начин – Разстоянието между жилищните сгради на основното застрояване през улица е по – голямо или равно на височината на жилищната сграда , разположена откъм по – благоприятната посока за ослънчаване; Да отпадне Процедурата за допускане на градоустройствена процедура и т.н.