Процедури

Жалба срещу Наредбата за обществения ред на територията на Столична община

Жалбата оспорва разпоредбата на чл. 3, т. 7 от Наредбата за Обществения ред на територията на Столична община, приета с Решение № 676 на Столичен общински съвет от 27.09.2018г., като се счита, че същата е нищожна, евентуално незаконосъобразна, поради някои съображения.

Сигнал на НАСП за извършване на незабавна проверка върху дейността на Службата по геодезия, картография и кадастър – София

Национална асоциация на строителните предприемачи настоява за извършване на незабавна проверка върху дейността на Службата по геодезия, картография и кадастър – София. Искането на организацията насочено към разрешаване на всекидневния проблем с неспазване на установените срокове за произнасяне по подадените искания за извършване на всички видове услуги от длъжностните лица на СГКК – София.

Промяна ЗУЗСО по предложение на НАСП

Във връзка с проекта на ЗИДЗУЗСО, становището на Асоциацията е, че ако бъде приет ще се увеличи административната тежест за възложителите на строителство. Устройството на територията и строителството на територията на Столична община ще се подчини на значително по-усложнени правила и административни процедури от тези в останалата част на страната.