Становища

Становище на НАСП по отношение на проведената на територията на община „Младост“ подписка за провеждане на местен референдум

Националната асоциация на строителните предприемачи смята, че подписката за провеждане на местен референдум, която бе внесена за разглеждане на Общински съвет, пряко и непосредствено застрашава интересите на стотици физически лица, собственици на възстановени имоти на територията на район „Младост“. Инициаторите на референдума са поставили два въпроса, които на първо четене от средностатистическия неинформиран жител на района звучат като опит за подобряване качеството на живот в квартала. Внимателният прочит и анализ обаче водят до доста различна перспектива.

С пълния текст на становището може да се запознаете ТУК.

Становище на НАСП по промените в Закона за устройството и застрояването на Столична община

Националната асоциация на строителните предприемачи изразява опасение, че промените в Закона за устройството и застрояването на Столична община, внесени от Министерски съвет през месец ноември 2016 г. ще доведат до увеличаване на административната тежест за възложителите на строителство. Организацията е на мнение, че устройството на територията и строителството на територията на Столична община ще се подчинят на значително по-усложнени правила и административни процедури от тези в останалата част на страната.

С пълния текст на становището може да се запознаете ТУК.

Становище на НАСП относно нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Националната асоциация на строителните предприемачи изразява категорично възражение срещу някои от промените в предложената нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община. Тези промени ще доведат до увеличаване на административната тежест за гражданите и за бизнеса, като се оскъпяват и удължават значително административните производства в устройственото планиране.

С пълния текст на становището може да се запознаете ТУК.

НАСП настоява за осигуряването на сигурна и стабилна среда за инвестиции 

Националната асоциация на строителните предприемачи счита, че в последно време са възникнали някои обстоятелства, които създават в сектора усещане за повишен риск. В тази връзка Асоциацията настоява за последователност при вземането на решения от страна на местните власти в областта на устройственото планиране с цел гарантиране на сигурност и ясна перспектива за реализирането на инвестиционните проекти.

С пълния текст на становището може да се запознаете ТУК.