Дейност

За постигане на своите цели, Националната асоциация на строителните предприемачи се ангажира с изпълнението на следните основни дейности:

– Да предоставя становища и оказва експертна помощ при разработването на правна и финансова уредба, касаеща строително-предприемаческия бизнес и в частност – инвестиционния процес в строителството;

– Да организира и участва в дейности и събития за насърчаване на доброто име на строително-предприемаческия бизнес в България;

– Да представлява своите членове пред държавната администрация и пред други органи, институции и юридически лица с нестопанска цел, както и пред международни организации;

– Да привлича експерти и специалисти за решаване на икономически, строителни и правни въпроси в областта на строителството;

– Да подпомага своите членове за въвеждане на най-добри предприемачески практики и за усъвършенстване на инвестиционния строителен процес в България.